Anti-semitizm Üzerine

From No Subject - Encyclopedia of Psychoanalysis
Revision as of 00:35, 7 June 2019 by Riot Hero (talk | contribs) (Text replacement - "|- | Series: | |-" to "|-")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Anti-Semitizm Üzerine - Alain Badiou, Eric Bazan, Slavoj Zizek

Alain Badiou, Eric Bazan, Slavoj Zizek

Author: Slavoj Zizek
File type: pdf
Publisher: Encore Yay?nlar?
Year: 2014
Language: Turkish
ISBN: 9786058541450
Time Added: Wed Feb 13 2019 14:02:57 GMT+0300 (MSK)
Author: Slavoj Zizek
File type: pdf
Size: 2 mb
City:
Edition: 1
Pages: 113
Id: 1553414
Time Modified: Wed Feb 13 2019 14:02:57 GMT+0300 (MSK)
Extension: pdf
Bibtex: "Alain Badiou and Eric Bazan and Slavoj Zizek",
"Anti-Semitizm Üzerine"


Uydurma "anti-semitizm" suçlamalariyla muhalefet nasil susturulur? "Teröre kar?? sava?"?n ba?lamas?ndan bu yana Bat?n?n emperyal stratejileri için ?srail giderek daha önemli hale gelmi? ve bu stratejiler Filistinlilere kar?? politikalar?nda olmad??? kadar agresifle?mi?tir. Bu geli?menin önemli ideolojik silah? protestolar? ve muhalefeti susturmak için kullan?lan iki yüzlü ve haks?z "anti-Semitizm" suçlamalar? olmu?tur. Tarihsel nedenlerden dolay?, bu taktik en güçlü bir ?ekilde Fransa'da hayata geçiyor. Alain Badiou ve Eric Hazan ?srail devletini ele?tirenleri ezmek için kullan?lan "anti-Semitizm her yerde" iddialar?n? çürütürken Slavoj Zizek anti-Semitizmin geli?mesine, birçok tarihsel de?i?imlere ra?men varl???n? nas?l sürdürdü?üne, günümüzde en uç noktas?na vard??? "Siyonist anti-Semitizm"e kadar varan çehrelerine bak?yor: "Bugün vah?i anti-Semitizm örnekleri bulmak için Arap propagadanlar?na bakmaya lüzum yok, zira fanatik Siyonistler bu i?i lây???yla ifa ediyor. Yahudilerden nefret edenler as?l onlar; 'akl?n kamusal kullan?m?'na sad?k kalanlara sald?r?rken ac?mas?zca dalga geçtikleri ?ey Yahudi olman?n en k?ymetli boyutudur." Çevirmen: Erkal Ünal, Oylum Bülbül